Regler & villkor

§ Arrangör av aktiviteter/arrangemang/konferens är Public event Marstrand AB eller av dem utvalda underleverantörer.

§ Aktiviteten/arrangemanget/konferens betalas till Public event Marstrand AB. Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker efter genomfört event mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

§ Beställning kan ske muntligen eller skriftligen. Företaget skall skriftligen, t.ex. via elektronisk post, bekräfta mottagandet av beställningen, för att denna skall kunna åberopas av beställaren. I bekräftelsen bör noga anges priset och vad som beställts, t.ex. lokaler, möblering, utrustning, måltider och förfriskningar, hotellrum, eventuella transporter, specialutrustning, särskilda önskemål, tid för tillträde till lokaler, garderobsservice m.m.

§ Beställaren är ansvarig och ersättningsskyldig för skada och eller förlorat material eller produkter som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållat leverantören.

§ Avbokning:

  • Vid avbokning senare än 45 dagar innan utsatt datum uttages en avgift på 30 % av arrangemangets pris exkl. moms.

  • Vid avbokning senare än 30 dagar innan utsatt datum uttages en avgift på 50% av arrangemangets pris exkl. moms.

  • Vid avbokning senare än 14 dagar innan utsatt datum sker ingen återbetalning av arrangemanget.

§ Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför företagets kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Personuppgiftslagen (GDPR);

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i The General Data Protection Regulation (GDPR).

Personuppgifter samlas enbart in under affärsmässiga grunder som ni själva uppger till oss vid mailkontakt eller anmälan till vårt nyhetsbrev. Uppgifter som samlas in är mailadresser, fakturadresser & organisationsnummer (Vi samlar aldrig in personnummer) Vårt kundregister delas inte med någon annan part, eller säljs vidare, uppgifterna används för att fullgöra bokningsbekräftelsen och fakturera Er som kund. Om ni ej accepterar detta så kontakta oss på info@publicevent.se

Vi lägger inte upp några personuppgifter i våra register, utan vid bokning av arrangemang eller aktivitet så kommer enbart uppgifter in i vårt kundregister, uppgifterna delas ej med någon annan part.

Era personuppgifter förvaras säkert i vårt affärssystem på egen server, inga uppgifter från vårt affärssystem befinner sig hos tredje part.

Syftet med vårt register är att i eget syfte kunna kontakta er via telefon, post eller mejl.

Public event Marstrand AB gallrar i sina register enligt vid tidpunkten aktuell lag och raderar alla data när behov för lagring inte längre förekommer.

Du som kund bestämmer över dina personuppgifter, du har rätt att begära utdrag från oss som företag aktuellt lagrade uppgifter samt återkalla samtycket till lagringen när som helst.